Good news

日期: 04/11/2022

Organizer: Hong Kong Chinese Martial Arts Dragon and Lion Dance Association

Award:        Certificate of Merit

Awardee:    Yung Yuk Man (6C) Yip Chun To (6S) Wong Connie (6A) Wong Chun Kam (5E) Cheung Cheuk Lun (6E) Leung Yi Kin (5C) Chan King Hong (6S) Wong Ho Yan (4M)

Organizer: Hong Kong Chinese Martial Arts Dragon and Lion Dance Association

Award:        Certificate of Merit

Awardee:    Yung Yuk Man (6C) Yip Chun To (6S) Wong Connie (6A) Wong Chun Kam (5E) Cheung Cheuk Lun (6E) Leung Yi Kin (5C) Chan King Hong (6S) Wong Ho Yan (4M)

Top